WMO Toezicht

AGZ - WMO Meldformulier
 • Type melding
 • Algemene gegevens melder
 • Algemene gegevens betrokken zorgaanbieder
 • Beschrijving calamiteit
 • Beschrijving geweldsindicent
 • Afhandeling en nazorg
  • Melding printen en indienen

  Type Melding

  Hieronder kunt u aangeven welk type melding u wilt doen, we maken onderscheid in de volgende type meldingen:

  Calamiteit:
  Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.

  Geweld:
  Geweld bij de verstrekking van een voorziening is het seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

  AVG Melding

  Wij zullen uw melding en de daarin opgenomen persoonsgegevens verwerken in ons registratiesysteem. Dit doen wij ter uitvoering van een publieke taak (artikel 6.1 WMO 2015), te weten het toezicht houden op het functioneren van de aanbieders van voorzieningen en het ten behoeve daarvan verrichten van onderzoek naar calamiteiten en geweldsincidenten.
  De geheimhoudingsplicht die u heeft ten aanzien van de gegevens die wij in het kader van uw melding verkrijgen, geldt eveneens voor ons als toezichthouders. Enige uitzondering hierop is voor zover wij als toezichthouders persoonsgegevens moeten verstrekken aan het college van B&W of de Minister als die de gegevens nodig hebben om hun handhavingstaken uit te voeren.
  WMO-Toezicht is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.
  WMO-Toezicht zal contact met u opnemen naar aanleiding van uw melding.
  U als melder heeft altijd recht op inzage en afschrift van de over u verwerkte persoonsgegevens. Tevens kunt u verzoeken om rectificatie, wissing of beperking van de over u verwerkte persoonsgegevens.
  Dossiers over meldingen bewaren we niet langer dan 10 jaar nadat we de melding hebben afgesloten. Daarna vernietigen we deze gegevens. Behalve als we de dossiers nodig hebben voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek. Dan halen we de persoonsgegevens uit deze dossiers. Of we bewerken de persoonsgegevens zodat niemand meer kan zien over wie ze gaan.