Meldformulier Veilig Thuis

VT - Meldformulier Veilig Thuis
 • Uitleg melden
 • Meldcode
 • Melder gegevens
 • Betrokkenen
 • Melding
 • Ondersteunend netwerk
 • Overige informatie
  • Melding afronden

  Meldingsformulier voor professionals bij (vermoedens) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of ouderenmishandeling

  Inleiding

  Veilig Thuis spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en het borgen van veiligheid voor alle betrokkenen.

  Advies

  Het kan zijn dat u eerst advies over de situatie wilt. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 0800 - 2000. U kunt inhoudelijk advies krijgen over wat u zelf nog kunt doen of welke andere mogelijkheden er nog zijn in plaats van een melding.
  Voor artsen geldt dat een adviesoverleg met Veilig Thuis voorafgaand aan de melding conform de meldcode KNMG verplicht is. Bij medische problematiek is het mogelijk om met een vertrouwensarts te overleggen.

  Melding

  Als u een melding wilt doen, kunt u uw zorgen zowel telefonisch als schriftelijk melden Het voordeel van een schriftelijke melding is dat u de melding met de cliënt kunt doornemen en dat uw eigen tekst leidend is.

  Spoed

  Neem in (vermoedelijke) spoedeisende situaties altijd telefonisch contact met ons op, zodat direct met u besproken en afgewogen kan worden welke actie ondernomen moet worden en door wie.

  Open melden, tenzij

  Ons uitgangspunt is om, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid te bieden aan de betrokkenen over wie de zorgen gemeld worden en welke zorgen gemeld zijn. Om die reden vragen wij u om uw zorgen met de betrokkene(n) te bespreken en hen te informeren dat u een melding gaat doen (conform stap 5 van de meldcode).
  Op dit uitgangspunt kunnen drie uitzonderingen zijn:

  • de veiligheid van het gemelde kind of andere gezinsleden in het gezin wordt bedreigd.
  • uw eigen veiligheid of die van uw collega’s wordt bedreigd.
  • een melding leidt of kan leiden tot een verstoring in de vertrouwensrelatie met betrokkenen.

  In bovenstaande gevallen wil Veilig Thuis graag met u overleggen over de mogelijkheid anoniem te melden.

  Vervolg na melding

  Alle informatie op het meldingsformulier (ook uw contactgegevens) is ter inzage voor de betrokkene(n) vanaf 12 jaar en ouder. De beschrijving van de melding wordt opgenomen in het dossier en de betrokkenen kunnen daarvan een kopie opvragen.

  Na ontvangst van uw melding vindt er intern een weging (triage) plaats (het streven is dit binnen 5 werkdagen te doen) om te beoordelen welke vervolgacties door Veilig Thuis worden ingezet. Over de uitkomst van deze beoordeling wordt u geïnformeerd.
  Veilig Thuis vraagt u om, ook nadat u een melding gedaan heeft, bij nieuwe zorgelijke signalen contact op te nemen met Veilig Thuis.

  [info_message style="info"]Let op! De melding moet in 1x worden afgerond en kan niet tussentijds worden opgeslagen om later verder te gaan.
  [/info_message]

  Versie: 1.2.0-20201117